امروز:

1 مهر 1402 3:31 ب.ظ

دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی

نام و نام خانوادگیرشتهمقطعسمت
خانم فرناز ایمان شعارروانشناسیدانشجوی دکتریمتخصص اختلالات یادگیری
دکتر محمد حاجی محمدیعلوم تربیتیدکتریمدرس دانشگاه
دکتر فاطمه حمیدی نوامدیریت بازرگانیدکتریمدرس دانشگاه
خانم سیما صابر علوم تربیتیکارشناسی ارشدمدرس دانشگاه
خانم خدیجه دانندهروانشناسیکارشناسی ارشدمدرس دانشگاه و مشاور
آقای سهیل فریدروانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدکارمند اداره کل آموزش و پرورش
خانم الناز تقدیری مشاوره خانوادهکارشناسی ارشدمدیر مهد کودک
آقای بهزاد هژبریروان شناسی و حقوقکارشناسی و کارشناسی ارشددبیر انجمن فردای آرام و زندگی روشن