امروز:

1 مهر 1402 2:32 ب.ظ

دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی

1. نگار احمدی – کارشناس علوم تربیتی – عضو انجمن فردای ارام
2. مطهره ساعی – کارشناس روانشناسی – عضو انجمن فردای آرام و روشن زندگی – صاحب امتیاز نشریه دانشجویی هیومن
3. سما محمدپور – کارشناس روانشناسی – مددکار کمیته امداد امام خمینی
4. المیرا رضازاده – کارشناس روانشناسی – دانشگاه پیام نور
5. زینب حقی – کارشناس مهندسی صنایع – دبیر انجمن چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
6. زهرا حقی – کارشناس روانشناسی – مدرس هنر و نقاشی
7. شقایق عبداللهی – کارشناسی روانشناسی – عضو انجمن فردای آرام 
8. پگاه راثی – عضو انجمن مردم نهاد فردای آرام
9. آتنا پارسیانی – کارشناسی روانشناسی دانشگاه شمس گنبد کاووس
10. نگین غیرتی – کارشناس روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور
11. صبا بنی نصیر – کارشناس روانشناسی پیام نور