امروز : 

17 مرداد 1401 11:04 ب.ظ
| |

کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی

۱- پونه سید نواز ساعی – مسئول دبیر خانه مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد1 اردبیل
۲- مهدی کاظمی نمین – کارشناس حسابداری
۳- فائزه کاظمی نمین – کارشناسی تربیت بدنی – معلم تربیت بدنی ابتدایی مدارس غیر انتفاعی

4- سارا محمدی کله سرلو – کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی ، علوم و تکنولوژی بذر