امروز : 

17 مرداد 1401 11:23 ب.ظ
| |

کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی

ریاست کنفرانس: سید محمدرضا حسینی علی آباد – مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

نائب ریاست کنفرانس و دبیر کمیته علمی و داوران: سمیه صائب نیا – مدرس دانشگاه

دبیر کمیته اجرایی: جعفر حصاری – مدرس دانشگاه و کارشناس پژوهش دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد1 اردبیل

ریاست شورای سیاستگذاری: عبادالله حیدری- رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد1 اردبیل

مسئول اسپانسری کنفرانس: کیوان محمدی – کارشناسی ارشد MBA